Predstavitev poklica varnostnik

V tem prispevku se osredotočamo na predstavitev poklica VARNOSTNIK in načine kako do poklica priti, veje, ki jih zajema varovanje in znanje, ki ga morajo varnostniki ponotranjiti. Zasebno varovanje zagotavlja varnost tam, kjer varnostne potrebe, tveganja, zahtevajo več kot je zmožna zagotoviti javna varnost.

POTREBE, KI BI JIH MORALI ZADOVOLJITI VSI!

Ste vedeli, da celotno človekovo delovanje stremi k zadovoljevanju lastnih potreb. Potrebe so nekakšna sila, ki nas žene, motivira, da živimo ves svoj človeški potencial. Osnovne potrebe so skupne vsem ljudem.

MASLOWA HIERARHIJA POTREB 

Gre za psihološko teorijo, ki jo je predstavil Abraham Maslow in deli naše potrebe na  osnovne – nižje (ki jih vsak izmed nas potrebuje za preživetje) ter višje (ki jih vsak izmed nas potrebuje za osebno rast in razvoj). Maslow jih je razdelil v hierarhijo, glede na njihovo pomembnost.

POTREBA PO VARNOSTI

Vsi imamo potrebo po občutku varnosti. Gre tako za fizično, kot tudi finančno, zdravstveno in socialno varnost. Kadar se naše okolje zdi nepredvidljivo, negotovo ali celo nevarno, trpi tudi naše blagostanje.

PANOGA VAROVANJA

Varovanje je vedno bolj razširjena in zaželena gospodarska dejavnost, ki jo v javnem interesu ureja Republika Slovenija, z namenom krepiti, ohranjati varnost ljudi in premoženja na področju javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost.

Poklic varnostnika

Glavna naloga varnostnika je zaznavanje situacij in dejanj, ki vodijo ali pa bi lahko vodile v kaznivo ravnanje ter pojavov, ki bi lahko ogrozili zdravje in življenja ljudi ali premoženje. 

Kako do poklica varnostnik?

Sploh ni tako redko mišljenje, da se kot varnostnik lahko zaposli vsak.

Res je, da se v usposabljanje lahko vključi vsak z najmanj II. stopnjo izobrazbe, vseeno pa se od kandidatov zahteva:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • nekaznovanost,
 • državljanstvo Republike Slovenije ali EU
 • splošne kompetence za opravljanje tega poklica

Ob zanimanju za ta poklic običajno z druge strani telefonske linije dobiš vprašanje:

” A NPK imate?” 

Kaj je NPK za varnostno osebje?

Pa da na hitro pojasnimo. Pogoj za samostojno opravljanje dela varnostnika je pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnik / varnostnica. Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja, ki sledi dvotedenskem usposabljanju, pridobite certifikat, naziv varnostnik/varnostnica hkrati pa se na Ministrstvo za notranje zadeve poda vloga za pridobitev službene izkaznice.

Kako do NPK varnostnik?

Usposabljanje za poklic varnostnika traja dobra dva tedna. Strokovnjaki v Aktivi varovanje nudijo tako praktično, kot tudi teoretično znanje, ki je nujno za opravljanje poklica varnostnik.

Običajno se usposabljanja na različnih lokacijah po Sloveniji izvajajo vsak mesec, zato je priložnosti za priključitev in spremembo karierne poti veliko. Na usposabljanjih vas seznanimo z različnimi temami in področji in vas opremimo z vsem potrebnim znanjem za poklic.

Pri opravljanju dela mora varnostnik upoštevati zakonska določila in pravila, ki jih določi naročnik, zato je velik poudarek usposabljanja predvsem na poznavanju in razumevanju ukrepov, ki jih varnostnik lahko uporablja. Temu delu se posvetimo dovolj časa, saj z ukrepi varnostnik dejansko posega v človekove temeljne pravice in svoboščine. Paket usposabljanja zajema tako poznavanje omenjenih pravic in svoboščin, slovenske zakonodaje, ki ureja zasebno varovanje, kazenskega prava, na praktičnem delu se spoznaš z osnovami samoobrambe ter strokovnimi prijemi, meti in udarci vse skupaj pa se dopolnimo z osnovami komuniciranja in obvladovanja konfliktov, s katerimi se varnostniki pogosto srečujejo.

Večino primerov lahko uspešno rešimo s pravilnim pristopom in mirno komunikacijo, pa naj gre to za varnostne dogodke ali naše osebno življenje, zato so te veščine več kot dobrodošle.

Ko se zaobjame celotno praktično in teoretično znanje, imate en teden časa, da se pripravite na preizkus znanja. Preizkus poteka pisno in ustno, kjer na ustnem delu večinoma rešujete praktične primere ali imate celo kakšen praktičen prikaz uporabe ukrepa.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

V izobraževalnem centru Aktiva varovanje d.d. izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje, izvajamo pa tudi obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

Na spodnji povezavi lahko preveriš vse razpisane roke usposabljanj in izobraževanj, lokacije ter izpolniš prijavnico tukaj.

PROCES ŠOLANJA ZA PRIDOBITEV POKLICA TEHNIK VAROVANJA OZIROMA INŽENIR VAROVANJA?

Pred časom so se na področju slovenskega šolstva začeli pojavljati srednješolski in višješolski programi usmerjeni v spoznavanje zasebnega varovanja.

Če se šolaš v katerikoli smeri srednješolskega programa tehnik varovanja ali višješolskega inženir varovanja, imaš NPK priznan. V kolikor od zaključka šolanja mine 5 let ali več pa moraš opraviti obdobno izpopolnjevanje. Torej, ko končaš šolanje, si pravzaprav čisto blizu zaposlitve.

KAJ OBSEGA DELO VARNOSTNIKA? 

Varnostnik je v prvi meri odgovoren za varnost oseb ali premoženja na varovanem območju. Kot varnostnik, lahko delaš v različnih okoljih, kot so banke, trgovinski centri, poslovne stavbe, tovarne ali zasebni domovi, zdravstvene ustanove, itd. Tvoja naloga je, da opazuješ in ustrezno reagiraš ob različnih situacijah, ki lahko ogrožajo zdravje, življenja in premoženje. Npr. če posameznik predstavlja grožnjo, mu preprečiš vstop oziroma izstop z varovanega območja.  Odvisno od tega, koga ali kaj varuješ,  lahko tudi nosiš strelno orožje ali zadržiš osebe, zalotene v okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti do prihoda policije.

Tipične naloge in opravila varnostnika so sledeče:

 • obhod varovanega območja,
 • varovanje osebja in strank pred prepovedanimi ravnanji,
 • intervencija na alarme z varovanih objektov,
 • varovanje ljudi in premoženja pred fizičnim ali drugačnim nasiljem, po potrebi z uporabo tudi fizične sile,
 • zadržanje oseb do prihoda policije,
 • priprava poročil s podrobnostmi o dogodkih med delom.

Najpogostejša delovna okolja varnostnika 

Glavna naloga varnostnika je varovanje ljudi in premoženja naročnika storitev zasebnega varovanja. Svoje delo in naloge se izvajajo na različnih objektih, lokacijah in območjih. Delo poteka na vhodih v varovane objekte (industrijske in poslovne cene, trgovinske sklope in različne institucije). Varnostniki svoje delo opravljajo v skladu z zakonom o Zasebnem varovanju in vsemi podzakonskimi akti in pravilniki, načrti varovanj in navodili posameznih naročnikov. 

Recepcije poslovnih objektov

Varnostnik receptor je prva oseba, s katero se srečajo stranke ob obisku podjetja. Tako soustvarja tisti najpomembnejši prvi vtis, za katerega imamo le eno priložnost. Njegove naloge zajemajo usmerjanje obiskovalcev ter pomoč s koristnimi informacijami, evidentiranje obiskovalcev v skladu z zakonom, preprečevanje nedovoljenih vstopov, dobro poznavanje objekta, še posebej namembnosti posameznih prostorov, evakuacijskih poti, alarmnih sistemov in lokacij hidrantov, ventilov za vodo ter glavnih električnih stikal, sprejemanje naročil za vzdrževalce in čistilce, nadzor uporabe dvigal in reševanje oseb iz dvigal, prejemanje in izročanje pošte in drugo glede na želje naročnika.

 Prevoz gotovine

Med prevoze gotovine spadajo bančni prevozi, prevozi drugih vrednostnih pošiljk (prevoz in prenos vinjet, medijev za shranjevanje podatkov, pošte, plemenitih kovin, umetnin, in predmetov kulturne dediščine), odvodi dnevnih izkupičkov, prav tako pa tudi hramba gotovine in drugih vrednosti v trezorju, spremstvo dragocenosti ter prevoz drugega blaga za potrebe strank. Sam prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk se opravlja v prvi vrsti v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in tudi v skladu s pravilniki samega prevoza gotovine in vrednostnih pošiljk. 

Intervencija

Interventi so varnostno osebje, ki je za opravljanje del in nalog visoko usposobljeno. Pri svojem delu se srečujejo z ukrepanjem v primeru sproženih alarmnih signalov na lokacijah naročnikov, opravljajo obhodne službe, odklepanja, zaklepanja posameznih objektov, lokacij in območji, kjer delujejo. Pri delu uporabljajo zaščitne jopiče, nosijo strelno orožje in uporabljajo naredno informacijsko tehnologijo, ki je pomembna za izvedbo najkakovostenjše stroitve varovanja. 

Izvajanje posebnih nalog varovanje – npr. varovanje letališč

Na vseh letališčih po svetu je cilj zagotoviti najvišji standard varnosti, kar tudi zahteva najvišjo usposobljenost varnostnega osebja. Poleg vseh nalog za zagotavljanje najvišjega standarda varnosti je tudi izredno pomembno zagotavljanje prijetne izkušnje potnikov, ki so predmet varnostnih kontrol. 

Tipične karakterne lastnosti varnostnika 

Iskrenost in zanesljivost

Delodajalci morajo zaupati varnostnikom, da bodo sprejeli prave odločitve za zaščito svojega podjetja in širše javnosti. Poštenje in zanesljivost sta ključnega pomena.

 Odzivnost

Varnostniki so ves čas na preži. Sposobni so oceniti in analizirati dogajanje okoli sebe in se hitro odzvati na potencialno nevarne situacije.

 Racionalnost 

Delo varnostnika vključuje pametno presojo o tem, ali je nekaj resnična grožnja, in če je grožnja, kako velika je. Racionalnost temelji na razumevanju vsakega vidika situacije in sposobnosti predvidevanja, kako se bo odvijala. 

Komunikacijske veščine 

Varnostniki morajo komunicirati s svojim delodajalcem, sodelavci in javnostjo. Vedeti, katere informacije komu sporočiti, je bistvenega pomena za ohranjanje varnosti in zaščite.

Telesna pripravljenost in moč 

Varnostniki morajo biti pripravljeni na možnost fizičnega obračuna. Ne glede na to, ali je to v obliki zasledovanja tatu ali prekinitve pretepa, morajo varnostniki vzdrževati primerno telesno pripravljenost in moč, da dohajajo potencialne storilce.

KAKO SE ZAPOSLITI KOT VARNOSTNIK?

Opravljanje poklica varnostnika je večplastno in zahteva različna znanja in spretnosti. Poklic varnostnika je vsekakor vedno bolj pomemben poklic in predstavlja razbremenitev nekaterim drugim službam, kakor je policija. 

Za vsakega zaposlenega na področju varovanja je v postopku zaposlitve je obvezno varnostno preverjanje. Iz tega naslova se izpolnjujejo vloge, ki jih oddajamo na Ministrstvo za pravosodje in pristojna okrožna sodišča.

Poleg te dokumentacije, omogočamo, da nas pooblastite za oddajanje vlog v tvojem imenu. Uredimo ti tudi službeno izkaznico, prijavo na ZPIZ in ostalo zaposlitveno dokumentacijo. Po opravljenih vseh postopkih prejmeš v podpis pogodbo o zaposlitvi.

Razpisana delovna mesta preveri na tukaj

Poklic varnostnika je vsekakor spoštovanja vreden, varnostniki sami pa morajo s svojim zgledom prispevati k upravičenosti tega naziva.v

 

Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Deli objavo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja